Aktivnost 1

PRIPRAVA KOMPETENČNEGA OKVIRA

Kompetenčni okvir prihodnjega pedagoškega delavca bo opredeljeval, na katerih kompetencah naj bi temeljili pedagoški študijski programi oziroma katere kompetence naj bi prihodnji pedagoški delavci v času študija usvojili. Poseben poudarek je na vključenosti digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj. Kompetenčni okvir bo vključeval splošne pedagoške kompetence, ki so skupne vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, ter specifične pedagoške kompetence za različna študijska področja. Izdelava kompetenčnega okvira zajema analizo mnenj, stališč in izkušenj strokovne javnosti o kompetencah, ki jih potrebujejo prihodnji pedagoški delavci, analizo mnenja študentov pedagoških študijskih programov o kompetencah, analizo teoretičnih konceptov s področja digitalnih kompetenc in trajnostnega razvoja ter nacionalnih in mednarodnih dokumentov o izobraževanju pedagoških delavcev ter izdelavo mednarodnih primerjalnih analiz o izobraževanju pedagoških delavcev, s posebnim poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj.

Aktivnost 2

ANALIZA STANJA

Na podlagi pripravljenega kompetenčnega okvira bo izvedena analiza stanja obstoječih pedagoških študijskih programov. Cilj analize je identifikacija potreb po posodobitvah pedagoških študijskih programov. V ospredju bo vprašanje, kako obstoječi pedagoški študijski programi razvijajo digitalne kompetence prihodnjih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter vprašanje, kakšen poudarek je trenutno namenjen znanju in kompetencam s področja trajnostnega razvoja. Analiza stanja zajema vsebinsko analizo obstoječih študijskih programov, izvedbo in analiza vsaj šestih fokusnih intervjujev in izvedbo empirične analize trenutnega stanja digitalnih kompetenc in kompetenc trajnostnega razvoja študentov pedagoških študijskih programov.

Aktivnost 3

PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA PILOTNIH PROJEKTOV

S pilotnimi projekti se bo pri prihodnjih učiteljih in drugih strokovnih delavcih v vzgoji in izobraževanju razvijalo digitalno kompetenco in kompetenco za trajnostni razvoj. Na ta način bo zagotovljena posodobitev pedagoških študijskih programov. Omenjena aktivnost pilotnih projektov bo zajemala spremembo obstoječih učnih načrtov, pripravo učnega načrta novega predmeta, izvedbo najmanj 92 pilotnih projektov v študijskih letih 2024/25 oz. 2025/26, evalvacijo pilotnih projektov ter empirično raziskavo, v kateri bodo sodelovali študenti pedagoških študijskih programov in izvajalci pilotnih projektov.

Aktivnost 4

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG IN SISTEMSKIH PRIPOROČIL

Aktivnost zajema pripravo strokovnih podlag in sistemskih priporočil o posodobitvi pedagoških študijskih programov različnih področij. Aktivnost izdelave strokovnih podlag in sistemskih priporočil zajema naslednje pripravo in izdajo priročnika, namenjenega razvijanju digitalne kompetence in poučevanju vsebin trajnostnega razvoja v pedagoških visokošolskih študijskih programih, pripravo in izdajo znanstvene monografije o pomenu digitalne kompetence in kompetence trajnostnega razvoja v izobraževanju in delu pedagoških delavcev ter oblikovanje sistemskih priporočil za različne deležnike o tem, kako posodobiti pedagoške študijske programe, da bodo razvijali digitalno kompetenco in kompetenco trajnostnega razvoja pri prihodnjih pedagoških delavcih in pri pedagoških delavcih, ki so že zaposleni v šolskem sistemu.

Aktivnost 5

DISEMINACIJA IN INFORMIRANJE

V okviru projekta se bo izvajalo kontinuirano informiranje strokovne in širše javnosti o projektu in njegovih rezultatih. Aktivnost diseminacije in informiranja o projektu vključuje oblikovanje spletne strani projekta in računov na družbenih omrežjih, izvedbo treh javnih razprav, predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, opravljenega v okviru projekta, na domačih in mednarodnih konferencah, posvetih, strokovnih srečanjih ter pripravo priročnika in znanstvene monografije.

Aktivnost 6

STROKOVNO IN OPERATIVNO VODENJE/KOORDINIRANJE PROJEKTA

V strokovno in operativno vodenje/koordiniranje projekta so vključeni vsi konzorcijski partnerji. Koordiniranje in vodenje je večnivojsko in zajema vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture, načinov koordinacije, vodenja projekta, aktivnosti in podaktivnosti na ravni posameznih pedagoških študijskih programov, univerz in celotnega konzorcija ter vključuje še sodelovanje in usklajevanje z drugimi deležniki, ki izvajajo projekte na tem področju v Sloveniji.