V ponedeljek, 5. 2. 2024, je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru potekala javna razprava o kompetenčnem profilu svetovalnih delavcev.

Udeležilo se je je enaintrideset udeležencev iz različnih institucij (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru,  Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ter strokovne delavke iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol).

Javna razprava je potekala z namenom pridobiti mnenja in stališča strokovne javnosti o kompetencah (bodočih) svetovalnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Koordinatorica projekta na Univerzi v Mariboru, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, je vodila javno razpravo v dveh delih.  V prvem je potekala delavnica, katere namen je bil pridobiti ideje, mnenja in razmišljanja o kompetencah vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, o kompetencah, ki naj bi jih imeli vsi svetovalni delavci (ne glede na profil), in razmišljanja o specifičnih kompetencah, ki se oblikujejo znotraj posameznih profilov svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in so pogoj za delovanje multidiciplinarnih timov svetovalne službe. Poseben poudarek je bil na razmislekih o trajnostnih in digitalnih kompetencah, ki naj jih bi jih imeli razvite bodoči svetovalni delavci. V delavnici so aktivno sodelovali vsi udeleženci javne razprave.

Drugi del javne razprave je bil namenjen predstavitvi prispevkov udeležencev javne razprave, kjer se je potrdilo, da je v oblikovanje kompetenčnega okvira za svetovalne delavce potrebno umestiti kompetence, ki se predvidevajo za vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, strokovne kompetence, ki se nanašajo na področje svetovalnega dela, in kompetence, ki so specifične za profile, ki delujejo znotraj multidisciplinarnega tima v svetovalni službi.